Dla wierzycieli

Informacje dla wierzycieli:

Wszelkie wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Cosmar Polska sp. z o.o. (tj. przed dniem 22 sierpnia 2018 r.) mogą być dochodzone w ramach zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Podstawowe informacje odnoszące się do ogłoszenia upadłości Cosmar Polska sp. z o.o. oraz skutków wynikających z tego faktu dostępne są w zawiadomieniu o ogłoszeniu upadłości (w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej).

Zgłoszeń należy dokonać w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. od dnia 30 sierpnia 2018 r.) na ręce Sędziego komisarza: Agnieszka Kraszewska, na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 732/18.

Niedotrzymanie powyższego terminu na zgłoszenie wierzytelności wywołuje skutki przewidziane w art. 252 ustawy z dnia 28 lutego 2003 . Prawo upadłościowe (Dz.U. 2017 poz. 2334).

Zgłoszenia wierzytelności należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz.U. 2015 poz. 2240). Wzory zgłoszeń dostępne są także pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/restrukturyzacja-i-upadlosc/wzory-stosowane-w-postepowaniu-upadlosciowym/

Dodatkowo, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można zapoznać się z instrukcją wypełniania zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.